HOME COVER GIRL GALLERY VDO BE SMART BE FORTUNE BE WRITING BE LAW_ WEB BOARD STAFF
 

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
งานทำบุญฉลองครบรอบ
 ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ครบรอบก่อตั้งวัดนวมินทรรชูทิศ 15 ปี
ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเคมบริดจ์-บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

• จัดปฏิบัติธรรมนานาชาติตามแนวหมาสติปัฏฐานสูตร June 24, 2016
• พิธีมอบสัมฤทธิบัตรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนวมินทรราชูทิศ.
• การสมัมนาผู้นำชาวพุทธนานาชาติ
• คอนเสิร์ตอการกุศล สมโภช วัดนวมินทรราชูทิศ 15 ปี

ทำบุญฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี, งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
พิธีทำบญครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

- ภาพงาน 1

- ภาพงาน 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BODY2
HOME COVER GIRL GALLERY VDO BE SMART BE FORTUNE BE WRITING BE LAW_ WEB BOARD STAFF