Boston Thai KARAOKE Contest 2008
อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์
ภาพถ่าย1
คลิ๊ปวิดีโอ
อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์
ภาพถ่าย1
คลิ๊ปวิดีโอ
ภาพถ่าย2
อาทิตย์ที่ 2 มีนาคม
ภาพถ่าย 1
ภาพถ่าย2
คลิ๊ปวิดีโอ
อาทิตย์ที่ 9 มีนาคม
คลิ๊ปวิดีโอ
ภาพถ่าย2
อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม
คลิ๊ปวิดีโอ
ภาพถ่าย 1
ภาพถ่าย2
อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม
ภาพถ่าย 1
คลิ๊ปวิดีโอ

อาทิตย์ที่ 6 เมษยน
รอบชิงชนะเลิศ

ภาพถ่าย 1
ภาพถ่าย2
คลิ๊ปวิดีโอ
Click!! ชม นักร้องที่ท่านชื่นชอบในรอบชิงชนะเลิศ แบบเต็มๆ เพลงได้ที่นี่
ภาพถ่าย3