HOME COVER GIRL GALLERY VDO BE LAW_ WEB BOARD
 
     
Photo Gallery
   
ภาพปี 2562 ภาพปี 2561 ภาพปี 2560 ภาพปี 2559 ภาพปี 2558
ภาพปี 2557 ภาพปี 2556 ภาพปี 2555 ภาพปี 2554 ภาพปี 2553
ภาพปี 2552 ภาพปี 2551 ภาพปี 2550 ภาพปี 2549 ภาพปี 2548

ภาพปี 2 5 5 0 Year 2007

ภาพทำบุญปีใหม่ วัดบอสตันพุทธวรราม 6 มกราคม 2550 w100

ภาพทำบุญปีใหม่ วัดนวมินทรราชูทิศฯ 1 มกราคม 2550 w99

ภาพงานปีใหม่ ร้านมณเฑียร 31 ธันวาคม 2550 w98

ภาพงานวันพ่อ วัดนวมินทรราชูทิศฯ 2 ธันวาคม 2550 w97

ภาพคุณวีระ บำรุงศรี ณ ร้านมณเฑียน 2 ธันวาคม 2550 w96

ภาพพิธีทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนวมินทรราชูทิศ 11 พฤศจิกายน 2550 w95

ภาพ คุณชรินทร์ นันทนาคร in Boston @ Montien 28 ตุลาคม 2550 w94

ภาพงานออกพรรษา และกฐินสามัคคี วัดบอสตันพุทธวราราม 28 ตุลาคม 2550we93

ภาพงานออกพรรษา และวันปิยะมหาราช วัดนวมินทรราชูทิศฯ 28 ตุลคาคม 2550 w92

ภาพงานประเพณีสารทไทย วัดนวมินทราราชูทิศฯ 30 กันยนยน 2550 w91

ภาพงานประเพณีสารทไทย วัดบอสตันพุทธราราม 23 กันยายน 2550 w90

ภาพพิธีมงคลสมรศ คุณนี และคุณปริ้นซ์ ณ ร้านมณเฑียน 19 กันยายน 2550 w89

ภาพพิธีบายศรีสู่ขวัญเนื่องในงานมงคลสมรส คุณเอ๋ และคุณจอห์น ณ วันดบอสตันพุทธวราราม9 กันยายน 2550 w88

ภาพพิธิเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ วัดนวมินทรราชูทิศฯ 9 กันยายน 2550 w87

ภาพ 2007 38 th Thai Interstate Golf Tournament @ MA 1-2 กันยายน 2550 w86

ภาพงานทำบุญวันเกิดคุณย่าสาลี ศึกษาการ 27 สิงหาคม 2550 w85

ภาพกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทฯ 26 สิงหาคม 2550 w84

ภาพงานแข่งเรือสายสัมพันธ์ประจำปีที่ 11 เมือง Lowell 18 สืงหาคม 2550 w83

ภาพงานวันแม่แห่งชาติวัดนวิมนทรราชูทิศฯ 12 สิงหาคม 2550 w82

ภาพพิธีมงคลสมรสคุณต้า และคุณหนึ่ง 1 กรกฏาคม 2550 w 81

ภาพการแข่งขันฟุตบอล สิงห์คัพ ที่กรุงวิงตัน ดี ซ๊ 22 กราฏาคม 2550 w80

ภาพงานเข้าพรรษา วัดบอสตันพุทธวราราม 29 กรกฏาคม 2550 w79

ภาพงานเข้าพรรษา วัดนวมินทรราชูทิศฯ 29 กรกฏาคม 2550 w78

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน และ พิธีไหว้ครู โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศฯ w77

ภาพงาน Be Party 22 กรกฏาคม 2550 w76

ภาพพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดบอสตันพุทธวราราม w75

ภาพงานกงสุลสัญจร ณ วัดบอสตันพุทธวราราม 15 กรกฏาคม 2550 w74

ภาพพิธีทำบุญย้ายวัดเข้าประจำปฏิบัติศาสนากิจครบ 1 ปี วัดนวมินทรราชูทิศฯ 2 กรกฏาคม 2550 w73

ภาพประวัติศาสตร์วางศิลาฤกษ์สร้างศาลาเอนกประสงค์ วัดบอสตันพุทธวรรราม 1 กรกฏาคม 2550 w72

ภาพงานกงสุลสัญจร 2007 24 มิถุนายน 2550 w71

ภาพงานวันวิสาขบูชา วัดบอสตันพุทธวราราม 3 มิถุนายน 2550 w70

ภาพงาน Meeting for the United Buddha's Birthday Celebration w69

ภาพวันวิสาขบูชา วัดนวมินทรราชูทิศ 27 พฤษภาคม 2550 w68

ภาพประชุมสามัญประจำปี 2550 วัดนวมินทรราชูทิศ และ พิธีมุฑิตาจิต พระพรหมวชิรญาณ w67

ภาพ Congratulation Class 2007 w66

ภาพงานสงกรานต์วัดบอสตันพุทธวรราม 22 เมษายน 2550 w64

ภาพงานฉลองผ้าป่าวัดบอสตันฯ ณ ร้านมณเฑียร 21 เมษายน 2550 w63

ภาพงานอุปสมบท คุณเกษม สัตยาหุรักษ์ นายกสมาคมไทยบอสตัน 16 เมษายน 2550 w65

ทำบุญเกิดคุณนิศารัตน์ (เอ๋) เมร่า คุณจักรกฤช ลิขิตปัญญาวัฒน์ และคุณพรชัย เวชปาน 24 กุมภาพันธ์ 2550 w62

ภาพการแข่งขันฟุตบอลในร่ม w61

ภาพงานสงกรานต์วัดนวมินทรราชูทิศ 15 เมษยน 2550 w60

ภาพสภาวัฒนธรรมไทย ร่วมงาน 2007 Lunar New Year Galaw w58

 
 
 
 
 
 
 
BODY2
HOME COVER GIRL GALLERY VDO BE LAW_ WEB BOARD